www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

พระพรหมและการไหว้ขอพร

เทพองค์แรกนะครับ ที่ผมจะแนะนำ คือ พระพรหมเอราวัณ ประวัติความเป็นมาของ องค์เทพแต่ละ

องค์ เริ่มที่ พระพรหมเอราวัณหรือ ท้าวมหาพรหม เป็นองค์แรก พระพรหมเกิดจากสีข้าง

เบื้องขวา ( กระดูก ) ของพระวิษณุ ขณะกำลังบรรทมอยู่ บนหลังพญานาคร ะหว่างที่เดินทาง

ประทับอยู่ ณ. เกษียรสมุทร พระพรหมเป็นที่สักการะบูชาอย่างมากเพราะพระองค์ถือเป็นผู้สร้าง

ทุกสรรพสิ่งบนโลก พระพรหมคือหนึ่งในสามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ รวมกับพระวิษณุและพระ

ศิวะ นอกจากนั้น พระพรหม ยังเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา และพรหมลิขิตของมนุษย์ เพราะ

พระองค์เต็มไปด้วยความเอื้ออารีและความสงบ ท่านท้าวมหาพรหม ยังรับฟังความปรารถนาของ

ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ เนื่องจากพระองค์มี 4 หน้า ที่คอยสอดส่องดูแล ทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์

และยังประทานพรให้กับผู้บูชาที่ซื่อสัตย์กับพระองค์ทุกคน การบูชาพระพรหมมีวิธีการบูชานะ

ครับ เพราะองค์พระพรหมท่านมี 4 พักตร์ 4 ทิศ เพราะฉะนั้นการบูชาก็ควรบูชาให้ครบทั้ง 4 พระ

พักตร์ 4 ทิศ อย่างแรก ต้องเตรียมของในการสักการะพระพรหมให้ครบ 4 ธาตุก่อน

ธาตุที่ว่ามี ดิน น้ำ ลม ไฟ 

ธาตุดิน คือ ดอกบัว                                 

ธาตุน้ำ คือ น้ำสะอาด                                                                                                                                                                                                                                                              ธาตุลม คือ ธูป                                                                                                                                                                                                                                                                        ธาตุไฟ คือ เทียน 

เพราะว่าตามความเชื่อของศาสนา พรามณ์ บอกเอาไว้ว่ามนุษย์เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ และทุก

วรรณะมาจากพระพรหม 

วรรณะพราหมณ์ เกิดจาก เศียรของพระองค์

วรรณะกษัตริย์ เกิดจาก บ่าของพระองค์

วรรณะ แพศย์ เกิดจาก ส่วนท้องของพระองค์

วรรณะศูทร เกิดจาก เท้าของพระองค์

***การ สักการะองค์พระพรหมเริ่มจาก พระพักตร์แรกและ เวียนขวามือของเรา ซ้ายมือของท่าน

จนไปถึงพระพักตร์สุดท้าย 

การขอพรทุกพักตร์จะมีความหมาย ต่างกัน 

พระพักตร์แรก ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

พระพักตร์แรกให้ขอเกี่ยวกับ เรื่องการงาน การเรียน สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิต การสอบ ขอ

เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งงานและความก้าวหน้าในชีวิต ขอเกี่ยวกับเรื่องพ่อ

พระพักตร์ที่สอง ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

พระพักตร์ที่สองขอเกี่ยวกับ เรื่องอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ เรื่องเงินๆทองๆ ที่ดิน บ้าน   

คอนโด รถยนต์ อยากมีหรืออยากได้ให้ขอหน้านี้ รวมทั้งหนี้สินที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน

พระพักตร์ ที่สาม ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

พักตร์ที่สาม ให้ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา

หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต

พักตร์ ที่สี่ ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

พระพักตร์ที่สี่ ขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า

เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้ ประสพผลสำเร็จมาหลายรายแล้วนะครับ                     

***การขอพรจากพระพรหมหรือขอเทพทุกๆ องค์ ให้เป็นการขอพรอย่างเดียวนะครับ อย่า

บนบานศาลกล่าว ความเชื่อของพรามณ์บอกไว้ว่า ท่านเป็นเทพท่านต้องการให้มนุษย์มีแต่ความ

สุข มีแต่สันติภาพ เป็นภารดรภาพ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรติดสินบนกับท่าน ทุกสิ่งท่านจะบัลดาล

ให้เองตามที่เห็นสมควร

***ช่วงสอบเอน ทรานส์ เห็นเด็กนักเรียนมักไปไหว้ขอพรกันหนาตาเลยทีเดียว การไหว้ขอพร

เฉพาะเรื่องสอบเอนทรานส์ ให้ไหว้พักตร์แรกพักตร์เดียวนะครับ ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม

ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด เพราะเด็กๆไม่มีเรื่องให้คิดให้กลุ้มใจเหมือนผู้ใหญ่

ท้าวมหาพรหม มีอำนาจในการประสาทพรแก่ผู้สักการะ ประดิษย์ฐานบริเวณแยกราชประสงค์ มีชื่อเสียงในการประทานโชคลาภ ความสำเร็จ มั่นคงในธุรกิจการงาน ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาเนื่องจากพระองค์มีอารมณ์เย็น เชื่อว่าทรงรับฟังคำขอและสวดภาวนาของทุกคน และทำให้สมความปรารถนา ควรสักการะด้วย ดอกบัวขาว ดอกไม้สีขาวต่างๆ ดอกโมกขาว ดอกมะลิขาว ดอกแก้วขาว สำหรับธูปให้ใช้ 12 ดอก เพื่อปักกระถาง 4 ด้าน ตามพระพักตร์ของพระพรหม